10. august 2015

Balticconnectori Kersallu paigaldamise vastu

Homme, 11.augustil kell 17:00 toimub Paldiskis Balticconnectori keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu.
Aruanne on kahjuks poolik, sest seal on unustatud pisiasi, et Kersalus elavad ka inimesed, tegutsevad ettevõtted ja Vanarand on ajaloolise tähtsusega sadamapaik.
Kersalu inimesed on koostanud alljärgneva pöördumise ja loomulikult läheme me kohale, kõik, kellel on võimalik minna.
Meie kodu ja aed jääks otseselt kõrgendatud riskiga tulekahju- ja plahvatustsooni.
KERSALU KÜLA ELANIKE ÜHISPÖÖRDUMINE MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMILE

Lugupeetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad

Pöördume Teie poole Kersalu küla kogukonna nimel seoses kavandatava Balticconnectori torujuhtme ning kompressorjaamaga. Täpsemalt soovime avaldada enda vastumeelsust sellele, et:
1) Balticconnectori gaasijuhtme maaletulekualaks valitakse keskkonnamõjude hindamise aruandes toodud alternatiivi 1 (ALT 1), ehk variant, kus torujuhtme maaletulekualaks oleks Kersalu küla;
2) kompressorjaam rajatakse Kersalu küla piiri lähedale Paldiski linna territooriumile.

Meie vastuolek tuleneb järgnevatest asjaoludest:

1. Balticconnectori gaasitoru kulgemine trassil ALT 1 ehk maaletulekuga Kersalu külast ning kompressorjaama rajamine Kersalu küla lähedale halvendaks lähialade elanike elukeskkonda.
Kersalu küla kogukond on mures enda elukeskkonna pärast. Eriti valmistab meile muret see, et nii kompressorjaam kui ka gaasitrass avaldaksid:
a) Mõju pinnaseveele: Kersalu külla rajatavale gaasitorule lähim puurkaev ca 25 m kaugusel (Keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KMH) aruanne lk 202).
b) Mõju õhukvaliteedile: Arvestades seda, et kompressorjaam luuakse külale väga lähedale (lähimatest elamudest 350-500 meetri kaugusele) oleks gaasilõhn tuntav. (KHM programm lk 27–28)
c) Müra: Nii ehitustööde kui ka torujuhtme ja kompressorjaama töötamisega kaasneb müra, mis hakkab potentsiaalselt häirima igapäevaelu külas.
d) Nii kompressorjaam kui ka torujuhe oleks ebaatraktiivsed ning rikuksid ilusat rannikuloodust. Paljud siinsed elanikud eelistavad elukeskkonnana Kersalu just selle looduskeskkonna ning rannikuäärse miljöö pärast.
e) Ohufaktor: Toru lõhkemisel tekkiva tule tsoon (süttiva ala ulatus) tuulega 18 m/s on 630 m raadiusega, ehk kõige hullemal stsenaariumil, kui lõhkekoht oleks ALT EST 1 toru kaldale tuleku kohas, hävineksid Kersalu küla Madise teeristist Paldiski poole jäävad elamud täielikult. (KMH lk 250)

2. Keskkonnamõjude hindamise raportis on jäänud kajastamata torujuhtmega rajamisega seonduv muinsuskaitseline ning kultuurpärimuslik külg.
Kersalu küla ajalugu ulatub Taani hindamisraamatute kohaselt juba 13. sajandisse. KMH aruande pinnalt jäänud mulje, et asustus gaasitrassi ALT 1 ümbritsevatel aladel, on väheoluline ning juhuslik, mõjub seega lühinägelikult.
Vanaranna ehk ALT 1 kohase torujuhtme maaletulekuala pärandajalooline väärtusega on jäetud arvestamata. Pärimuse järgi oli Vanarannal lauter/väikesadam juba enne Põhjasõda. Kaugemad pärimused ei ole säilinud, aga kuivõrd Kersalu küla on kantud Taani hindamisraamatusse juba 13. sajandil, pärineb ka Vanaranna sadamakoht vähemalt samast ajast. (Vt LISA 1)
Tõenäoliselt tooks ehitustööd Vanaranna piirkonnas esile muinsuskaitselise väärtusega esemeid. See omakorda mõjuks ehitustööde kestvusele – Muinsuskaitse korraldusel peatuks seoses uurimustööde läbiviimisega Balticconnectori torujuhtme ehitus määramata ajaks. Sellel oleks aga rahalised tagajärjed, suureneksid nii ehituskulud kui ka halveneks projektirahastus.

3. Balticconnectori gaasitoru kulgemine trassil ALT 1 ehk maaletulekuga Kersalu külast ning kompressorjaama rajamine Kersalu küla lähedale mõjub halvasti küla edaspidisele arengule.
Leiame, et KMH aruandes on ebaõigesti kajastada Kersalu külakogukonda ebaaktiivse ning väheolulisena. Kuigi 1990. aastate alguses oli olukord Pakri poolsaarel trööstitu, on küla elanikkond viimastel aastatel kasvanud. Elavdunud on nii kinnisvaraarendus kui ka kogukondlik suhtlus. Kersalu on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ja on praegugi arenemas atraktiivseks elupiirkonnaks.
Nagu eelnevalt mainitud, on paljud elanikud eelistanud Kersalu elukohana just selle looduslähedase ning rahuliku miljöö tõttu. Kompressorjaama ja torustiku rajamine küla piirkonda pärsiks tugevalt küla edaspidist arengut ning peletaks praegusedki elanikud eemale. Pidev gaasilõhn, müra ning ka võimalik ohufaktor kõik viivad ilmselt kinnisvarahindade languseni.
Prognoosida võib, et paratamatult ei jääks kompressorjaam ja torujuhe ainsaks tööstuslikuks ehitiseks meie piirkonnas. Pelgame, et Paldiski sadamaga seonduvate tööstuslike rajatiste laienemine aina lähemale meie külale toob kaasa ka selle, et meie küla muutub järgemööda tööstuslikuks piirkonnaks. Selline perspektiiv on äärmiselt ebasoodne külakogukonna tuleviku osas.

4. Gaasitrassi ALT 2 ehk gaasitoru maaletulek Pakrineeme kinnistult on eelistatum, kuna vastavalt KMH aruandele on see juba praegult arenemas tööstuslikuks piirkonnaks.
Vastaval maaletulekualal puuduvad lähedalasuvad elamud. Samuti oleks vastava variandi puhul tõenäolisem, et maagaasi kompressorjaam luuakse Kersalu külast eemale.
KHM aruandes ja programmis on välja toodud, et ALT 2, mille kohaselt suubuks torujuhe Pakrineemele, eelis on see, et on tegemist hõredalt asustatud alaga. Samuti on aruandes välja toodud, et juba praegult on sellest kujunemas tööstuslikuks piirkond. Külakogukonnale on vastuvõetamatu, et torujuhe ja kompressorjaam tulevad sellise alternatiivi olemasolu korral just meie külla.

Järeldus
Balticconnectori gaasitoru kulgemine trassil ALT 1 ehk maaletulekuga Kersalu külast ning kompressorjaama rajamine Kersalu küla lähedale halvendaks lähialade elanike elukeskkonda ning edaspidist arengut. Keskkonnamõjude hindamise raportis on jäetud arvestamata Vanaranna ajaloolise ning muinsuskaitselise väärtusega. Samuti on meie hinnangul gaasitrassi ALT 2 ehk gaasitoru maaletulek Pakrineeme kinnistult eelistatum, kuna vastavalt KMH aruandele on see juba praegult arenemas tööstuslikuks piirkonnaks. Kersalu küla kogukond palub, et arvestaksite eelnevate väidetega Balticconnectori trassi valikul.

Lugupidamisega

Kersalu küla elanikud


/allkirjastatud digitaalselt/
Kirjalikus vormis allkirjad leheküljel ALLKIRJAD

3 kommentaari:

  1. Edu teile! Loodetavasti läheb nii, nagu Kersalu inimesed soovivad.

    VastaKustuta
  2. Hiljaks jäin lugema. Kuidas läks?

    VastaKustuta
  3. Lugesin mingist lehest, et on olemas teine võimalik tee, mis kulgeb asulast kaugemalt. Mispärast siis yldse sellised projektid, kus kõrgete riskidega objekt tehakse elumajadele LÄHEMALE? Kas keegi on loll vä?

    VastaKustuta